۱۴
دی

سفرنامه ۵

وقت بخيردوستان.ما يك خانواده٣نفرى هستيم كه اول فوريه وقت داشتيم (ويزاىF3)


ودور قبل٨روز در دوبى بوديم ولى متاسفانه بادستورترامپ برگشتيم تهران.اماجناب مومنى محبت فرمودند وامروز مجددا مارو فرستادن براى مصاحبه.نتيجه مصاحبه همapبراى هر٣مون بود(چون بنده و همسرم شاغل گروه پزشكى هستيم.)

اينارو عرض كردم كه اززحمات جناب مومنى تشكرفراوان داشته باشم.بدون تلاش ايشون بايدمنتظروقت مجددازطرف سفارت ميبوديم.

ضمناازتلاشهاى جناب فراز براى تهيه ويزاى ارجنت امارات وتهيه بليط وهتل هم بسيارسپاسگزارم.

درضمن اززحماتى كه سركارخانم مليكا براى خانواده من كشيدند(بخصوص قبل ازسفراول)،نيزنهايت تشكر رو دارم.