تلفن دفتر تهران : 02122254347 و 02122912172

اگر پرستار هستید , کانادا به شما نیاز دارد.

اگرچه ، کبک داشتن حداقلی برای سطح مهارت زبان فرانسه که نسبتا بالا هم هست را برای کسب امتیاز در نظرگرفته است،


با این وجود  با توجه به اینکه امتیاز در نظر گرفته شده برای ” رشته تحصیلی ” پرستاری امتیاز بالایی است در موارد بسیاری پرستاران بدون آنکه دانش زبان فرانسه داشته باشند، برای این برنامه واجد شرایط می شوند.کارکردن به عنوان پرستار در کبک تجربه بسیار خوشایندی خواهد بود. به علت کمبود بسیار شدید نیروی کار در این استان، پرستاران می توانند  در پی حرفه هایی باشند  که بصورت میانگین بین پنجاه هزار دلار تا شصت هزار دلار در سال ، همراه با اضافه کاری و مزایای آن  درآمد داشته باشد. پرستاران می توانند از فرصتهای چندگانه از طریق شغل خود بهره برده تا به شکل چشمگیری حقوق خود را افزایش دهند و از طریق ایفای پستهای مدیریتی در رشته خود می توانند انتظار درآمدی بیش از صد هزار دلار را نیز داشته باشند.

Share: